Werkgroepen

Er is in 2015 een enquête in het dorp uitgezet. Deze is verwerkt en op basis van de enquête is een Toekomstvisie Koudekerk aan den Rijn  opgesteld. De Toekomstvisie is vastgesteld op bewonersavond en door het College van Alphen aan den Rijn in 2017. Daarnaast is de visie opgestuurd naar de Gemeenteraadsleden en de provincie Zuid Holland met verzoek de visie van Koudekerk aan den Rijn in het beleid van de gemeente en provincie mee te nemen.

De toekomstvisie is  input voor alle gesprekken met de wethouders, de ambtenaren de bewoners de bedrijven, provincie en andere overheidsinstanties.

Op basis van de visie worden zienswijzen  opgesteld ten behoeve van de gemeenteraad.

De visie is ook input voor Dorpsplan Koudekerk aan den Rijn en de gebiedsvisie van de gemeente voor de komende jaren.

Onderwerpen/activiteiten/agenda/werkgroepen/

Woningbouw

Er zijn verschillende zienswijzen ten behoeve van de gemeente vergaderingen opgesteld. Vanuit verschillende hoek zijn zienswijzen opgesteld ( inzicht vergunningverlening  Latexfalt, zienswijze Rijnpark; Waar mogelijk heeft het Dorpsoverleg  bij overleggen speeddates met raadsleden, commissievergaderingen etc aangekaart dat de topprioriteit in Koudekerk “woningbouw” betreft.)

Bedrijventerrein Hoogewaard

Samenwerking bewoners en bedrijven Hoogewaard. Samenwerking is gestart in de gemeente Rijnwoude. De samenwerking heeft een notitie opgeleverd met aanbevelingen ten behoeve van het college en de gemeente. De toekomstvisie Koudekerk omarmt de notitie met aanbevelingen.  De notitie gaat in op milieuaspecten als  licht geluid en stof,  de groene omzoming van het bedrijventerrein, de afstand tussen de Landlustweg en het bedrijventerrein en de hoogte van de bedrijven. Het Dorpsoverleg ziet toe op naleving va de afspraken die zijn gemaakt.

Verkeer Veiligheid en Infrastructuur

Hoogewaard Dorpsstraat Hondsdijk (HDH)

Klankbordgroep HDH is gestart in Rijnwoude. Heeft veel aanbevelingen gedaan op terrein verkeer rond HDH; Deze groep bewoners is opgegaan in een nieuwe groep Verkeer, infrastructuur en veiligheid

Openbaar Domein

Schouwen

Project op terrein openbaar domein. Ziet toe op veilige en schonen openbare omgeving

Hofstedepark

Samen met gemeente en  bewoners is verschillende avonden gewerkt aan een nieuw ontwerp van het Hofstedepark. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de bewoners. Inmiddels wordt het park volledig gerenoveerd.  Opening van het park door wethouder 10 oktober 2018.

Vergroening entree Hoogewaard

Samenwerking bedrijven gemeente landschapsarchitect in kader vergroening Hoogewaard langs bedrijventerrein

Dierenweide

Twee vrijwilligers Dierenweide met hulp gemeente opgeknapt. Albert Heijn levert Groente, Bakker van Kempen het brood, maar nog gezocht wordt naar sponsoren om diervoeder te kunnen bekostigen. Wie zet een “Vrienden van de Dierenweide” op?

Voorzieningen

Er zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd met stichtingen en verenigingen. In kader samenwerking  ( wat kunnen we voor elkaar betekenen) en in kader nieuwe subsidieverstrekking gemeente.

Samenwerking Historisch genootschap op terrein behoud historie of laten terugkeren historische elementen.

Sociaal Domein

Samenwerken

Het Dorpsoverleg heeft organisaties die actief zijn op het sociaal terrein samengebracht en aangestuurd op samenwerken  met elkaar.

Vrijwilligers werven en behouden

Daarnaast is een project gestart “Hoe werf je vrijwilligers?”. Dit heeft een boekwerk met tips opgeleverd.

Zwemmen voor ouderen

Ook is het Dorpsoverleg een project gestart om ouderen te laten zwemmen. Zo is vervoer geregeld en is gezamenlijk zwemmen mogelijk gemaakt.